Home People

Papers

Patents

Facilities

Cooperations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

Professor Yanchun ZHOU

Former Division Head

Now Working at The Aerospace Research Institute of Materials & Processing Tec., Beijing

Professor Jingyang WANG

Deputy Division Head

  
Professor Meishuan LI
  
Dr Xiaohui WANG
  
Dr Jixin CHEN
  
Dr Yuhai QIAN
  
Dr Fangzhi LI
  
Dr Jiemin WANG
  
Jialin LI
  
Jingjun XV
  
Danhua LI
  
Tiefeng DU
  
Lie MIAO
  
Mingyue LIU
  
  

 

 

 

                                      

 

High-performance Ceramic Division               Institute of Metal Research
 Address:72 Wenhua Road, Shenyang, China       Postalcode:110016
 Tel:(024) 
23971765        Fax:(024)23891320